AVISO LEGAL

A presente páxina é propiedade do Club Waterpolo Santiago (en adiante CWS), con domicilio social no:

Complexo Deportivo Santa Isabel

Rúa Tras Santa Isabel, s/n

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA   –   A CORUÑA

con CIF:  G-15923428

correo electrónico: cwsantiago@gmail.com

As disposicións contidas neste sitio web configuranse como as normas reguladoras do portal que o CWS pon a disposición dos seus usuarios de Internet.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Todos os datos facilitados a través de formularios electrónicos e/ou mediante correo electrónico serán tratados con estricta confidencialidade dacordo coa ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e  informamoslles que ten vostede dereito de acceso ao fichero, rectificación,  cancelación e oposición dos  seus datos, podendo exercitar ditos dereitos enviando por escrito unha solicitude á seguinte dirección:

Complexo Deportivo Santa Isabel,         Rúa Tras Santa Isabel, s/n             15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA   –     A CORUÑA.

Os datos solicitados son os estrictamente necesarios para a correcta identificación do remitente que nos permita levar a cabo tarefas básicas da nosa xestión interna. O  CWS insiste no seu compromiso de uso responsable e confidencial dos datos, garantindo que estes datos trataránse dacordo coas esixencias legais, e que tan só serán utilizados polo CWS co propósito indicado.

Consentimiento do remitente

Mediante o envío dos formularios existentes nesta páxina web ou mediante o envío dunha mensaxe de correo electrónico, o remitente presta o seu consentimiento ao tratamiento automatizado dos datos incluidos no mesmo. En cualquera caso, os datos facilitados non serán obxeto de cesión a terceiros.

DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E  OPOSICIÓN

Cumprindo o disposto na lexislación vixente en materia de protección de datos personais, vostede poderá dirixirse ao CWS, como Responsable do Tratamento para poder exercitar os seus dereitos de Acceso, Cancelación, Rectificación e Oposición respecto dos datos incorporados nos ficheiros da súa responsabilidade.

Estes dereitos son persoais e serán exercidos polo interesado, sin outras limitacións que as que prevexa a legislación aplicable. Poderá, non obstante, actuar o representante legal do usuario interesado cando este se atope en situación de incapacidade ou minoría de idade que lle imposibilite o exercicio persoal dos mesmos, sempre que exista representación expresa autorizada polo titular do dato.

Será posible o procedemento de cancelación do dato, no caso de titulares falecidos, por parte dos seus familiares, ou exercicio do dereito de acceso, no caso de defunción do afectado.

Dereito de acceso

Vostede poderá exercer o dereito de acceso mediante petición ou solicitude dirixida ao CWS, como Responsable do Tratamento,  facendo constar na mesma a súa identificación e o ficheiro ou ficheiros a consultar. O exercicio deste dereito poderáse exercitar cunha periodicidade anual, salvo interés lexítimo acreditado.

O CWS únicamente denegará o acceso cando a solicitude sexa formulada por persona distinta ao afectado ou cando o exercicio sexa contrario aos térmos establecidos na lexislación vixente.

Si a resolución fora estimatoria, o acceso farase efectivo no prazo dos dez días seguintes á notificación daquela. A información, calquera que sexa o soporte no que se facilitara, daráse en forma lexible e intelixible, previa trascrición en claro dos datos do ficheiro, no seu caso.

A información comprenderá os datos de base do afectado e os resultantes de calquera elaboración ou proceso informáticos, así como o orixe dos datos, os cesionarios dos mesmos e a especificación dos usos concretos e finalidades para os que se almacenaron os datos.

Dereito de Rectificación, Cancelación e Oposición

Cando o acceso aos ficheiros revelara que os datos dos afectados son inexactos ou incompletos, inadecuados ou excesivos, vostede poderá solicitar a rectificación ou, no seu caso, cancelación dos mesmos.

A rectificación, cancelación e/ou oposición farase efectiva polo responsable do ficheiro dentro dos dez días seguintes a da recepción da solicitude. Dita solicitude de rectificación ou de cancelación realizaráse mediante calquera dos medios arriba indicados (correo electrónico ou correo ordinario).

No suposto de que o Responsable do Ficheiro considere que non procede acceder ao solicitado polo afectado, comunicarállo motivadamente e dentro do prazo sinalado no apartado anterior.

Nos casos no que, sendo procedente a cancelación dos datos, non sexa posible a súa extinción física, tanto por razóns técnicas como por causa do soporte informático utilizado, o CWS procederá ao bloqueo dos datos, co  fin de impedir a súa posterior utilización, ata a súa completa eliminación dos sistemas de información.

Vínculos a outras páxinas web

Para a súa comodidade, a nosa páxina web facilitou vínculos a outras páxinas web que non entran no campo de aplicación desta Política de Protección de Datos de Carácter Persoal. Recomendamoslles informarse e examinar as súas respectivas cláusulas. O CWS non intercambia, baixo ningún concepto, datos de carácter persoal con estos sitios web externos.  O CWS non se fai responsable nin do contido, nin de cualquer outro aspecto relacionado con páxinas web pertencentes a terceiros.

 

 

 

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s